Regulamin strony

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ RAMEX.PL

O NAS
Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.ramex.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest RAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Nowym Sączu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wiśniowieckiego 123 C, 33-300 Nowy Sącz); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434051; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10 050 000 zł, w całości opłacony; NIP: 7343516936; REGON: 122671197, adres poczty elektronicznej: ramex@ramex.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 18 444 14 04; +48 602 589 606 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).


ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Za pośrednictwem Strony Internetowej nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży ani umowy o świadczenie usług, co oznacza, że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży oraz ogólnymi warunkami świadczenia usług przez Właściciela oraz mogą być przedmiotem indywidualnych ustaleń stron przed zawarciem umowy, prowadzonych na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.

Wszelkie treści i artykuły, które są dostępne na Stronie, mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel dokłada należytych starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z niektórych usług elektronicznych Strony).


KORZYSTANIE ZE STRONY
Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o oferowanych produktach i świadczonych przez siebie usługach. Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:
• Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
• Dostęp do poczty elektronicznej.
• Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
• Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
• Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ramex@ramex.pl;
• za pomocą formularza kontaktowego;
• telefonicznie pod numerem: +48 18 444 14 04; +48 602 589 606;
• pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Wiśniowieckiego 123 C, 33-300 Nowy Sącz.
W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.


USŁUGI ELEKTRONICZNE
Na Stronie Internetowej dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, newsletter oraz blog.


Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1) przejściu do zakładki „Kontakt” albo innej zakładki z dostępnym formularzem kontaktowym, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij wiadomość”. Formularz kontaktowy wymaga podania treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz co najmniej następujących danych użytkownika: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Właściciela. Użytkownik powinien wybrać również temat wiadomości.
Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.


Korzystanie z newslettera możliwe jest po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronie Internetowej imienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który maja być wysyłane kolejne edycje biuletynu o nowościach i promocjach oferowanych przez Właściciela, a następnie kliknięciu pola „Zapisz” – z tą chwilą dane użytkownika zostaną zapisane w bazie mailingowej Właściciela. Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z newslettera (wypisania się z newslettera) poprzez przesłanie stosownego żądania do Właściciela, na przykład drogą poczty elektronicznej na adres: ramex@ramex.pl.


Przeglądanie bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „Aktualności” oraz / lub „Porady i aranżacje” widocznej na Stronie Internetowej. Blog jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności. W ramach bloga Właściciel publikuje artykuły nawiązujące do tematyki Strony Internetowej, oferowanych przez siebie produktów oraz świadczonych usług.
Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z bloga przez zamknięcie przeglądarki internetowej.
Wszystkie treści wysyłane za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest wysyłanie przez użytkowników i zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.

Przeglądanie ofert pracy możliwe jest po przejściu do zakładki „Kariera” widocznej na Stronie Internetowej. Przeglądanie ofert pracy dostępne jest nieodpłatnie dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności. W celu złożenia aplikacji na określone stanowisko w ramach ofert pracy użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Aplikuj” widoczny na Stronie Internetowej, po którego kliknięciu następuje przekierowanie użytkownika do programu obsługującego pocztę elektroniczną na urządzeniu końcowym użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik może przesłać do Właściciela wiadomość. Ewentualne złożenie aplikacji na wybrane stanowisko następuje już poza Stroną Internetową, przy wykorzystaniu poczty e-mail.

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z ofert pracy przez zamknięcie przeglądarki internetowej.

Wszystkie treści wysyłane za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest wysyłanie przez użytkowników i zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.


USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Właściciel w celu spełnienia obowiązków informacyjnych wskazuje, że konsument na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.


Niezależnie od powyższego, Właściciel informuje, że za pośrednictwem ramex.pl nie zawiera z konsumentami żadnych umów, na podstawie których konsumenci obowiązani byliby do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego.


Konsumenci mogą zrezygnować z korzystania ze Strony Internetowej oraz usług elektronicznych w każdej chwili i bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, użytkownik powinien poinformować Właściciela o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.


Powyższe postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej, dla której zawarcie umowy jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.


KONTAKT Z NAMI
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ramex@ramex.pl;
• za pomocą formularza kontaktowego
• telefonicznie pod numerem: +48 18 444 14 04; +48 602 589 606;
• pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Wiśniowieckiego 123 C, 33-300 Nowy Sącz.

To top