Regulamin promocji

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki uczestnictwa osób fizycznych w Promocji, w której uczestnicy mają możliwość otrzymania/zakupu żetonu na myjnię samochodową „Myjnia Piwniczna”. Regulamin Promocji zawiera warunki uczestnictwa i jest udostępniony do publicznej wiadomości w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ramex.pl. Informacje na temat zasad Promocji, Klienci mogą uzyskać pisząc na e-mail: marketing@ramex.pl

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. Organizator – Ramex Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 123C, posiadający NIP o numerze 7343516936, REGON 122671197.

2. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki kwalifikujące ją do uczestnictwa w promocji.

3. Strona internetowa Organizatora – przez stronę internetową rozumie się stronę o adresie www.ramex.pl

4. Materiały Informacyjne – materiały drukowane oraz materiały elektroniczne, w szczególności strona internetowa Ramex Sp. z o.o. S.K.A. oraz wszelkie informacje dystrybuowane przez Organizatora do Uczestników.

5. Punkt sprzedaży – Ramex w Piwnicznej

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Promocja rozpoczyna się z dniem 01.05.2023 r. i trwa do XX.XX.2023 r.

3. Celem Promocji jest zwiększenie relacji z klientami, wzbudzenie zainteresowania swoimi produktami i usługami oraz zwiększenie sprzedaży przez Organizatora oraz zachęcenie do systematycznej współpracy Uczestników z Organizatorem.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość jednostronnego wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia czasu trwania Promocji oraz modyfikacji jego zasad. Ewentualne ogłoszenie zmian lub daty zakończenia bądź przedłużenia Promocji nastąpi w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

5. Promocje nie łączą się.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikami promocji mogą być wszystkie osoby dokonujące zakupów gotówkowych w Ramex w Piwnicznej.

2. Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.

3. Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do promocji, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

4. W promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy dokonają zakupów w danym terminie na kwotę minimum 300 zł lub wielokrotność tej kwoty.

5. Z promocji wyłączone są wszystkie zakupy z odroczonym terminem płatności.

6. Uczestnik dokonujący w.w. zakupów i spełniający warunki, przed  dokonaniem płatności musi zgłosić chęć otrzymania/zakupu promocyjnego żetonu. Po wydaniu paragonu nie ma możliwości otrzymania/zakupu w promocyjnej cenie żetonu.

7. Przekazanie żetonu odbywa się na zasadzie jego sprzedaży za 0,01 zł (słownie: jeden grosz), który zostanie doliczony do paragonu który spełnia warunki uczestnictwa w konkursie.

8. Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania/zakupu promocyjnego żetonu za każdą wielokrotność tej kwoty 300 zł.

4. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UWAG I ZASTRZEŻEŃ DO PROMOCJI

1. Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi z tytułu Promocji mogą być składane drogą mailową na adres marketing@ramex.pl przez cały okres trwania Promocji, ale nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty powstania uwagi lub zastrzeżenia.

2. Zastrzeżenia lub uwagi zgłoszone po terminie opisanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. Pisemna informacja powinna zawierać dokładne dane, adres reklamującego, jak również opis i przyczynę uwagi lub zastrzeżenia.

3. Organizator rozpatrzy zgłoszony wniosek w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Promocji, a w szczególności za wadliwe działania poczty elektronicznej oraz za błędy powstałe w czasie składu i druku materiałów informacyjnych dotyczący Promocji.

5. RODO

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest firma RAMEX sp. z o.o. SKA z siedzibą w Nowym Sączu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Przy Rondzie 7; 31-547 Kraków pod numerem KRS 0000434051 NIP: 7343516936. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: marketing@ramex.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Wiśniowieckiego 123C, 33-300 Nowy Sącz.

2. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wyłącznie w celu związanym z niniejszą Promocją.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu przez cały czas jego trwania na stronie internetowej www.ramex.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym powiadamianiu Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.ramex.pl.

3. Dochodzenie roszczeń z tytułu Promocji na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi dopiero po wyczerpaniu procedury opisanej w punkcie 4 w niniejszym Regulaminie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.

To top