REGULAMIN – „Wyjazd do SPA”

REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, w którym do wygrania jest weekendowy pobyt w Hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference oraz nagroda rzeczowa. Regulamin Konkursu zawiera warunki uczestnictwa i jest udostępniony do publicznej wiadomości w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ramex.pl. Informacje na temat zasad Konkursu, Klienci mogą uzyskać pisząc na e-mail: e.cisowska@ramex.pl.


1. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
1. Organizator – Ramex Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 123C, posiadający NIP o numerze 734-351-69-36, REGON 122671197.
2. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki kwalifikujące ją do uczestnictwa w konkursie.
3. Strona internetowa Organizatora – przez stronę internetową rozumie się stronę o adresie www.ramex.pl
4. Materiały Informacyjne – materiały drukowane oraz materiały elektroniczne, w szczególności strona internetowa Ramex Sp. z o.o. S.K.A. oraz wszelkie informacje dystrybuowane przez Organizatora do Uczestników.
5. Punkt sprzedaży – Ramex Showroom w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 123C.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs rozpoczyna się z dniem 09.05.2022 r. i trwa do 23.06.2022 r.
3. Celem Konkursu jest zwiększenie relacji z klientami, wzbudzenie zainteresowanie swoimi produktami i usługami oraz zwiększenie sprzedaży przez Organizatora oraz zachęcenie do systematycznej współpracy Uczestników z Organizatorem.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz modyfikacji jego zasad. Ewentualne ogłoszenie zmian lub daty zakończenia bądź przedłużenia Konkursu nastąpi w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
5. Promocje nie łączą się.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być:
– pełnoletni klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
– przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
4. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy – projektanci, których skierowani do Showroomu klienci dokonają zakupu na łączną kwotę minimum 20 000 zł brutto.
5. Przy przyznawaniu nagród liczy się najwyższa wartość uzyskiwania kwoty zakupu (nie mniej niż 20 000 zł brutto). W przypadku gdy większa ilość Uczestników osiągnie wskazany poziom zakupów, decydujące znaczenie w przyznawaniu nagrody będzie miała wysokość zrealizowanego obrotu i w pierwszej kolejności będą nagradzane firmy z najwyższymi obrotami, gdyż ilość nagród jest ograniczona.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest terminowe uregulowanie wszystkich należności wobec Organizatora i nie posiadanie żadnych przeterminowanych należności na dzień 01.07.2022.

4. NAGRODY
1. Zwycięzcę Konkursu, wyłoni osoba reprezentująca Organizatora, wśród osób, które spełniły wszystkie warunki opisane w punkcie 3.
2. Nagrodą w Konkursie jest
– I miejsce – weekendowy pobyt w Hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference dla dwóch osób w terminie 9-10 lipca 2022 roku. (Nocleg w komfortowych pokojach ze śniadaniem oraz nieograniczonym korzystaniem ze strefy AQUA – basen, sauny, łaźnie, jacuzzi)
– II miejsce – dalmierz laserowy: PRO Dalmierz laserowy z kątomierzem 100m DL-100X
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30.06.2022 r. przez osobę reprezentującą Organizatora.
4. Nagrodę będzie można odebrać od dnia 01.07.2022 r. do dnia 06.07.2022 r. w siedzibie Firmy Ramex Sp. z o.o. S.K.A.
5. Nagrodę może zrealizować wyłącznie Uczestnik Konkursu lub osoba będąca pracownikiem Uczestnika.

5. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UWAG I ZASTRZEŻEŃ DO KONKURSU
1. Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi z tytułu Konkursu mogą być składane drogą mailową na adres e.cisowska@ramex.pl przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty powstania uwagi lub zastrzeżenia.
2. Zastrzeżenia lub uwagi zgłoszone po terminie opisanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. Pisemna informacja powinna zawierać dokładne dane, adres reklamującego, jak również opis i przyczynę uwagi lub zastrzeżenia.
3. Organizator rozpatrzy zgłoszony wniosek w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne nagród oraz szkody powstałe podczas transportu. Odpowiedzialność za wady przedmiotów stanowiących nagrody ponosi producent lub dystrybutor w ramach gwarancji bądź rękojmi.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Konkursie, a w szczególności za wadliwe działania poczty elektronicznej oraz za błędy powstałe w czasie składu i druku materiałów informacyjnych dotyczący Konkursu.

6. RODO
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest firma RAMEX sp. z o.o. SKA z siedzibą w Nowym Sączu, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7343516936. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: e.cisowska@ramex.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Wiśniowieckiego 123C, 33-300 Nowy Sącz.
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wyłącznie w celu związanym z ninejszym Konkursem.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu przez cały czas jego trwania na stronie internetowej www.ramex.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym powiadamianiu Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.ramex.pl
3. Dochodzenie roszczeń z tytułu Konkursu na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi dopiero po wyczerpaniu procedury opisanej w punkcie 5 w niniejszym Regulaminie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.

To top