Regulamin – Konkurs wakacyjny

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs wakacyjny – RAMEX Showroom


Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, w którym do wygrania jest Voucher na darmową wizualizację łazienki, wykonaną przez projektanów RAMEX Showroom. Regulamin Konkursu zawiera warunki uczestnictwa i jest udostępniony do publicznej wiadomości w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ramex.pl.
Informacje na temat zasad i Konkursu, Klienci mogą uzyskać pisząc na e-mail: e.cisowska@ramex.pl


1. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
Organizator – Ramex Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 123C, posiadający NIP o numerze 734-351-69-36, REGON 122671197.
Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki kwalifikujące ją do uczestnictwa w konkursie.
Strona internetowa Organizatora – przez stronę internetową rozumie się stronę o adresie
www.ramex.pl
Materiały Informacyjne – materiały drukowane oraz materiały elektroniczne, w szczególności strona internetowa Ramex Sp. z o.o. S.K.A. oraz wszelkie informacje dystrybuowane przez Organizatora do Uczestników.
Punkt sprzedaży – RAMEX Showroom w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 123C.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs rozpoczyna się z dniem 08.07.2022 r. i trwa do 27.07.2022 r.
Celem Konkursu jest zwiększenie relacji z klientami, wzbudzenie zainteresowanie swoimi produktami i usługami oraz zwiększenie sprzedaży przez Organizatora oraz zachęcenie do systematycznej współpracy Uczestników z Organizatorem.
Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz modyfikacji jego zasad. Ewentualne ogłoszenie zmian lub daty zakończenia bądź przedłużenia Konkursu nastąpi w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz na profilu Facebook..
Promocje nie łączą się.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikami Konkursu mogą być:
pełnoletni Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.
Uczestnikiem Konkursu jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
a) w okresie od 08.07.2022 – 27.07.2022 r.
polubi post „Konkurs Wakacyjny – RAMEX Showroom” oraz profil Facebook Organizatora, odda głos na najlepszą aranżację łazienki,
udostępni post na swoim profilu FB,
zaprosi do udziału min. 3 osoby, w komentarzu pod postem „Konkurs Wakacyjny – RAMEX Showroom”.

4. NAGRODY
Zwycięzcę Konkursu, wyłoni osoba reprezentująca Organizatora, wśród osób, które spełniły wszystkie warunki opisane w punkcie 3.
Nagrodą w Konkursie jest Voucher na darmową wizualizację łazienki, wykonaną przez projektantów RAMEX Showroom.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29.07.2022 r. na stronie internetowej oraz na Facebooku.
Nagrodę będzie można odebrać od dnia 01.08.2022 r. do dnia 12.08.2022 r. w RAMEX Showroom lub zostanie ona wysłana bezpośrednio do zwycięscy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Voucher na darmową wizualizację łazienki, można wykorzystać do dn. 16.12.2022 r.

5. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UWAG I ZASTRZEŻEŃ DO KONKURSU
Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi z tytułu Konkursu mogą być składane drogą mailową na adres marketing@ramex.pl przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty powstania uwagi lub zastrzeżenia.
Zastrzeżenia lub uwagi zgłoszone po terminie opisanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. Pisemna informacja powinna zawierać dokładne dane, adres reklamującego, jak również opis i przyczynę uwagi lub zastrzeżenia.
Organizator rozpatrzy zgłoszony wniosek w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne nagród oraz szkody powstałe podczas transportu. Odpowiedzialność za wady przedmiotów stanowiących nagrody ponosi producent lub dystrybutor w ramach gwarancji bądź rękojmi.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Konkursie, a w szczególności za wadliwe działania poczty elektronicznej oraz za błędy powstałe w czasie składu i druku materiałów informacyjnych dotyczący Konkursu.

6. RODO
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest firma RAMEX sp. z o.o. SKA z siedzibą w Nowym Sączu, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7343516936. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: e.cisowska@ramex.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Wiśniowieckiego 123C, 33-300 Nowy Sącz.
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wyłącznie w celu związanym z niniejszym Konkursem.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu przez cały czas jego trwania na stronie internetowej www.ramex.pl oraz w siedzibie Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym powiadamianiu Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.ramex.pl
Dochodzenie roszczeń z tytułu Konkursu na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi dopiero po wyczerpaniu procedury opisanej w 5 w niniejszym Regulaminie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.

To top