Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Darmowy projekt pod choinkę”. Regulamin Konkursu zawiera warunki uczestnictwa i jest udostępniony do publicznej wiadomości w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ramex.pl.  Informacje na temat zasad i Konkursu Klienci mogą uzyskać pisząc na e-mail: .

 • 1 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Organizator– Ramex sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 123C, posiadający NIP o numerze 734-351-69-36, REGON 122671197.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która spełniła warunki kwalifikujące ją do uczestnictwa w Promocji.
 3. Strona internetowa Organizatora – przez stronę internetową rozumie się stronę o adresie pl
 4. Materiały Informacyjne – materiały drukowane oraz materiały elektroniczne, w szczególności strona internetowa Ramex sp. z o.o. S.K.A oraz wszelkie informacje dystrybuowane przez Organizatora do Uczestników.
 5. Punkt sprzedaży– Market w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 123C
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 24.11.2021 r i trwa do 24.12.2021r.
 2. Celem Konkursu jest zwiększenie relacji z klientami, wzbudzenie zainteresowanie swoimi produktami i usługami oraz zwiększenie sprzedaży przez Organizatora oraz zachęcenie do systematycznej współpracy Uczestników z Organizatorem.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz modyfikacji jego zasad. Ewentualne ogłoszenie zmian lub daty zakończenia bądź przedłużenia Konkursu nastąpi w szczególności za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora.
 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być :
 • pełnoletni Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
 • przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w Okresie Konkursu nabyli Produkty Promocyjne.
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.
 2. Uczestnikiem Konkursu jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:

W okresie od 24.11-24.12 zgłosi się do Salonu Ekskluzywnych Łazienek Ramex Showroom, gdzie projetanci wykonają wizualizację łazienki według niżej wymienionych zasad:

 1. a) Łazienka nie może przekraczać 12m2 b )Projektant wykona 5 rzutów zdjęciowych wykonanej wizualizacji c) Wizualizacja nie obejmuje pomiarów oraz wyliczeń kosztów
 • 4 NAGRODY
 1. Nagrodą w Konkursie „Darmowy projekt pod choinkę” otrzyma każda osoba, która spełniła warunki opisane w §3 Warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Nagrodami w Konkursie „Darmowy projekt pod choinkę”jest wykonane wizualizacji łazienki za darmo.
 • 5 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UWAG I ZASTRZEŻEŃ DO KONKURSU
 1. Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi z tytułu Konkursu „Darmowy projekt pod choinkę”mogą być składane drogą mailową na adres   przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty powstania uwagi lub zastrzeżenia.
 2. Zastrzeżenia lub uwagi zgłoszone po terminie opisanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. Pisemna informacja powinna zawierać dokładne dane, adres reklamującego, jak również opis i przyczynę uwagi lub zastrzeżenia.
 3. Organizator rozpatrzy zgłoszony wniosek w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne nagród oraz szkody powstałe podczas transportu. Odpowiedzialność za wady przedmiotów stanowiących nagrody ponosi producent lub dystrybutor w ramach gwarancji bądź rękojmi.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Konkursie, a w szczególności za wadliwe działania poczty elektronicznej oraz za błędy powstałe w czasie składu i druku materiałów informacyjnych dotyczący Konkursu.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu przez cały czas jego trwania na stronie internetowej ploraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym powiadamianiu Uczestników za pośrednictwem strony internetowej pl.
 3. Dochodzenie roszczeń z tytułu Konkursu na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi dopiero po wyczerpaniu procedury opisanej w 5 w niniejszym Regulaminie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.
To top