Zásady ochrany osobných údajov

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov webovej stránky sú informatívne, čo znamená, že nie sú zdrojom záväzkov pre osoby používajúce webové stránky. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov zhromaždených Správcom na Webovej stránke, vrátane dôvodov, účelov a doby spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní súborov cookie a podobných technológie na webovej stránke a analytické nástroje.

Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom Webovej stránky je RAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA so sídlom v Nowom Sącz (adresa a adresa pre doručovanie: ul . Wiśniowiecki 123 C, 33-300 Nowy Sącz ); zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000434051; registrový súd, kde je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd pre Kraków Śródmieście v Krakove, 12. obchodná divízia Národného súdneho registra; základné imanie vo výške: 10 050 000 PLN, úplne splatené; NIP: 7343516936; REGON: 122671197, e-mailová adresa: ramex@ramex.pl, kontaktné telefónne číslo: +48 18 444 14 04; +48 602 589 606 – ďalej len „Správca“ a ktorý je zároveň Vlastníkom Webovej stránky.

Osobné údaje na Webovej stránke sú spracúvané Správcom v súlade s platnou legislatívou, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie GDPR“. Oficiálny text nariadenia GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Používanie webovej stránky je dobrovoľné. Obdobne je dobrovoľné poskytnutie osobných údajov užívateľom využívajúcim Webovú stránku s tým, že neposkytnutie konkrétnych údajov potrebných na používanie konkrétnej funkcionality Webovej stránky zo strany používateľa môže mať za následok nemožnosť využiť túto funkcionalitu (napr. kontaktný formulár). Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou a ak chce dotknutá osoba využívať konkrétnu funkcionalitu poskytovanú na Webovej stránke Správcom, je povinná požadované údaje poskytnúť. Rozsah údajov potrebných na používanie funkcionality Webovej stránky je vždy Správcom uvedený na Webovej stránke (napr. pred vyplnením kontaktného formulára).

Správca osobitne dbá na ochranu záujmov osôb, ktorých sa ním spracúvané osobné údaje týkajú, a najmä zodpovedá a dbá na to, aby ním zhromaždené údaje: (1) boli spracúvané v súlade so zákonom; (2) zhromažďované na špecifikované zákonné účely a nepodrobované ďalšiemu spracovaniu v rozpore s týmito účelmi; (3) vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú; (4) uchovávať vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb najviac po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania a (5) spracúvať spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením za použitia vhodných technických alebo organizačných opatrení.

S prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosť ohrozenia, Správca vykonáva primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie sa vykonáva v súlade s Nariadením GDPR a vedieť to preukázať. Tieto opatrenia sa podľa potreby revidujú a aktualizujú. Správca používa technické opatrenia, aby zamedzil neoprávneným osobám získavať a upravovať osobné údaje zasielané elektronicky.

Všetky slová, výrazy a skratky uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a začínajúce veľkým písmenom by sa mali chápať v súlade s ich významom vyplývajúcim z tohto dokumentu.

ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV

Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje v prípadoch, a to v rozsahu, v ktorom je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: (1) dotknutá osoba súhlasila so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov; (2) spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy; (3) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej Správcovi; alebo (4) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Správca alebo tretia strana, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je touto osobou dieťa.

Spracúvanie osobných údajov Správcom si vyžaduje, aby vždy nastal aspoň jeden z vyššie uvedených dôvodov. Konkrétne dôvody spracúvania osobných údajov používateľov Webových stránok Správcom sú uvedené v ďalšej časti Zásad ochrany osobných údajov – vo vzťahu k danému účelu spracúvania osobných údajov Správcom.

ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV NA WEBOVEJ STRÁNKE

Zakaždým, účel, základ a obdobie, ako aj príjemcovia osobných údajov spracúvaných Správcom vyplývajú z úkonov, ktoré daný používateľ vykonal na Webovej stránke.

Správca môže spracúvať osobné údaje na Webovej stránke na nasledujúce účely, z nasledujúcich dôvodov a po dobu podľa nižšie uvedenej tabuľky:

Účel
spracovania údajov
Právny základ
spracovania údajov
Doba uchovávania údajov
Využívanie
elektronických služieb poskytovaných Správcom na Webovej stránke
Článok 6 ods. 1 lit. b)
Nariadenia GDPR (plnenie zmluvy) – spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie úkonov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy, ako napr. , odpovedaním na otázku zaslanú používateľom prostredníctvom kontaktného formulára
Údaje sú uchovávané po dobu
nevyhnutnú na splnenie, ukončenie alebo iné ukončenie platnosti zmluvy uzatvorenej so Správcom, napr. po dobu potrebnú na zodpovedanie dotazu užívateľa zaslaného prostredníctvom kontaktného formulára.
priamy marketing

Článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia
GDPR (oprávnený záujem správcu) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu – spočívajúce v starostlivosti o záujmy a dobrý imidž správcu a v snahe využívať služby
Údaje sú uchovávané po dobu trvania
oprávneného záujmu správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov voči dotknutej osobe v súvislosti s podnikateľskou činnosťou správcu. Premlčaciu dobu určuje zákon, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s prevádzkovaním živnosti sú tri roky). Správca nesmie spracúvať údaje na účely priameho marketingu v prípade účinnej námietky zo strany dotknutej osoby.
marketingČlánok 6 ods. 1 lit. a)
Nariadenia GDPR (súhlas) – dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely Správcom
Údaje sú uchovávané do
odvolania súhlasu dotknutej osoby s ďalším spracovaním jej údajov na tento účel.
Zisťovanie,
šetrenie alebo obhajoba nárokov, ktoré môže Správca vzniesť alebo ktoré môžu byť vznesené voči Správcovi
Článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia GDPR
– spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Správcu – spočívajúcich v zisťovaní, prešetrovaní alebo obhajovaní nárokov, ktoré Správca môže vzniesť alebo ktoré môžu byť vznesené voči Správcovi
Údaje sú uchovávané po dobu trvania
oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov voči dotknutej osobe v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Správcu. Premlčaciu dobu určuje zákon, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre nároky, ktoré možno voči Správcovi uplatniť, je šesť rokov).
Používanie webovej stránky
a zabezpečenie jej správneho fungovania
Článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia
GDPR (oprávnený záujem správcu) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu – spočívajúcich v prevádzke a údržbe Webovej stránky
Údaje sú uchovávané po dobu trvania
oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Správcu. Premlčaciu dobu určuje zákon, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s prevádzkovaním živnosti sú tri roky).
Vedenie štatistík
a analýza návštevnosti na webovej stránke
Článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia
GDPR (oprávnený záujem správcu) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu – spočívajúce v štatistike a analýze návštevnosti Webu za účelom zlepšenia fungovania Webu
Údaje sú uchovávané po dobu trvania
oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Správcu. Premlčaciu dobu určuje zákon, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s prevádzkovaním živnosti sú tri roky).

PRÍJEMCI ÚDAJOV NA WEBOVEJ STRÁNKE

Pre správne fungovanie Webovej stránky je nevyhnutné, aby Správca využíval služby externých subjektov (ako napr. poskytovateľ softvéru). Správca využíva len služby takých spracovateľských subjektov, ktoré poskytujú dostatočné záruky na implementáciu vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracovanie spĺňalo požiadavky Nariadenia GDPR a chránilo práva dotknutých osôb.

Osobné údaje môže Správca preniesť do tretej krajiny, pričom Správca zabezpečí, aby sa tak v takom prípade dialo vo vzťahu ku krajine zabezpečujúcej primeranú úroveň ochrany – v súlade s Nariadením GDPR, a v prípade iné krajiny, ktorých prenos sa uskutoční na základe štandardných doložiek o ochrane údajov. Správca zabezpečuje, aby dotknutá osoba mala možnosť získať kópiu svojich údajov. Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje len v prípade a v rozsahu potrebnom na dosiahnutie daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Prenos údajov zo strany Správcu sa neuskutočňuje v každom prípade a nie všetkým príjemcom alebo kategóriám príjemcov uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov – Správca poskytuje údaje len vtedy, keď je to nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania osobných údajov a iba v rozsahu potrebnom na jeho dosiahnutie.

Osobné údaje používateľov webovej stránky môžu byť prenesené nasledujúcim príjemcom alebo
kategóriám príjemcov:

 • poskytovatelia služieb dodávajúcich Správcovi technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce Správcovi prevádzkovať živnosť, vrátane jeho Webovej stránky a elektronických služieb (najmä poskytovatelia počítačového softvéru na prevádzkovanie Webovej stránky, e-mail a hosting a poskytovatelia softvéru na správu spoločnosti a poskytovanie technickej podpory Správcovi) – Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje užívateľa vybranému dodávateľovi konajúcemu v jeho mene len v prípade a v rozsahu potrebnom na dosiahnutie daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
 • poskytovatelia právnych a poradenských služieb poskytujúci Správcovi právnu alebo poradenskú podporu (najmä advokátska kancelária) – Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje užívateľa vybranému dodávateľovi konajúcemu v jeho mene len v prípade a v rozsahu potrebnom na to, aby dosiahnuť daný účel spracovania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
 • poskytovatelia sociálnych pluginov, skriptov a iných podobných nástrojov umiestnených na Webovej stránke, ktoré umožňujú prehliadaču osoby navštevujúcej Webovú stránku sťahovať obsah od poskytovateľov vyššie uvedených pluginov (napr. prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov sociálnej siete) a prenášať osobné údaje návštevník týchto poskytovateľov, najmä vrátane:
  • Meta Platforms Ireland Ltd.. – Správca používa na webovej stránke sociálne zásuvné moduly Facebooku (napr. tlačidlo Páči sa mi, Zdieľať), a preto zhromažďuje a poskytuje osobné údaje používateľa používajúceho webovú stránku spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour , Dublin 2 Ireland) v rozsahu a v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tieto údaje zahŕňajú informácie o aktivitách na webovej lokalite – vrátane informácií o vašej zariadenie, webové stránky, ktoré navštevujete, reklamy, ktoré sa vám zobrazujú a ako používate služby – či už máte alebo nemáte účet na Facebooku a ste prihlásení na Facebook).

PROFILOVANIE

Nariadenie GDPR ukladá Správcovi povinnosť informovať o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania podľa čl. 22 sek. 1 a 4 nariadenia GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – relevantné informácie o pravidlách ich prijímania, ako aj o význame a očakávaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. S ohľadom na túto skutočnosť poskytuje Správca informácie o možnom profilovaní v tejto časti zásad ochrany osobných údajov.

Správca môže na Webovej stránke využívať profilovanie na účely priameho marketingu, avšak rozhodnutia, ktoré na jeho základe Správca učiní, sa netýkajú uzavretia alebo odmietnutia uzavretia zmluvy ani možnosti využívania elektronických služieb na Webovej stránke. Dôsledkom využívania profilovania na Webovej stránke môže byť napríklad poskytnutie zľavy danej osobe, zaslanie zľavového kódu, pripomenutie nedokončenej činnosti na Webovej stránke, zaslanie návrhu služby, ktorá môže zodpovedať záujmom alebo preferenciám danej osoby. osobu, alebo ponúka lepšie podmienky oproti štandardnému správcovi ponuky. Napriek profilovaniu je to človek, ktorý sa slobodne rozhoduje, či bude chcieť využiť takto získanú zľavu alebo ponuku Správcu.

Profilovanie na Webovej stránke spočíva v automatickej analýze alebo prognózovaní správania danej osoby na Webovej stránke, napr. analýzou predchádzajúcej histórie aktivity na Webovej stránke. Podmienkou takéhoto profilovania je, že Správca disponuje osobnými údajmi danej osoby, aby jej mohol zaslať napríklad zľavový kód alebo ponuku.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právne účinky alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenos – dotknutá osoba má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie („právo byť zabudnutý“) alebo obmedzenie spracúvania a má právo namietať proti spracovaniu a má právo na prenosnosť svojich údajov. Podrobné podmienky na uplatnenie vyššie uvedených práv sú uvedené v čl. 15-21 Nariadenia GDPR.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas – osoba, ktorej údaje Správca spracúva na základe súhlasu (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 sek. 2 lit. a) Nariadenia GDPR) má právo súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – osoba, ktorej údaje Správca spracúva, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu spôsobom a režimom uvedeným v ustanoveniach nariadenia GDPR a poľského práva, najmä zákona o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom v Poľsku je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

Právo namietať – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať – z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou – proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na základe čl. 6 sek. 1 lit. e) (verejný záujem alebo úlohy) alebo f) (oprávnený záujem správcu) vrátane profilovania na základe týchto ustanovení. V takom prípade už správca tieto osobné údaje nesmie spracúvať, pokiaľ nepreukáže existenciu platných zákonných dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na zisťovanie, šetrenie alebo obhajovanie nárokov .

Právo namietať proti priamemu marketingu – ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu vrátane profilovania, rozsah, v akom spracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom.

Za účelom uplatnenia práv uvedených v tomto bode Zásad ochrany osobných údajov môžete Správcu kontaktovať zaslaním príslušnej správy písomne alebo e-mailom na adresu Správcu uvedenú na začiatku Zásad ochrany osobných údajov.

COOKIES A ANALYTIKY WEBOVÝCH STRÁNOK

Súbory cookie (cookies) sú malé textové informácie vo forme textových súborov, odosielané serverom a uložené na strane osoby navštevujúcej webovú stránku (napr. na pevnom disku počítača, notebooku alebo pamäťovej karty smartfónu – v závislosti od toho, ktorá zariadenie používajú návštevníci našej webovej stránky). Podrobné informácie o súboroch cookie, ako aj o histórii ich vytvárania nájdete okrem iného tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Súbory cookie, ktoré môže webová stránka odosielať, možno rozdeliť do rôznych typov podľa nasledujúcich kritérií:

Vzhľadom na ich poskytovateľa:
1) vlastné (vytvorené webovou stránkou správcu) a 2) patriace tretím stranám/subjektom (iným ako správca)

Z dôvodu ich doby uloženia na zariadení osoby navštevujúcej Webovú stránku:
1) relácia (uložená do opustenia Webovej stránky alebo vypnutia webového prehliadača) a 2) trvalá (uložená na konkrétne obdobie, definované parametrami každého súboru resp. až do manuálneho vymazania)

Vzhľadom na účel ich použitia:
1) nevyhnutné (umožňujúce správne fungovanie Webovej stránky), 2) funkčné/preferenčné (umožňujúce prispôsobenie Webovej stránky preferenciám návštevníka), 3) analytické a výkonové cookies (zbieranie informácií) o tom, ako sa webová lokalita používa) 4) marketing, reklama a sociálne siete (zhromažďovanie informácií o osobe navštevujúcej webovú lokalitu za účelom zobrazovania reklám tejto osobe, ich prispôsobenia, merania účinnosti a vykonávania iných marketingových aktivít, a to aj na webových stránkach oddelených od webovej lokality , ako sú sociálne siete alebo iné stránky patriace do rovnakých reklamných sietí ako Web)

Správca môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď návštevníci používajú webovú stránku na nasledujúce konkrétne účely:

Účely používania cookies na Webovej stránke správcu

 • zapamätanie si údajov z vyplnených formulárov a prieskumov (nevyhnutné a/alebo funkčné/preferenčné súbory cookie)
 • prispôsobenie obsahu Webovej stránky individuálnym preferenciám užívateľa (napr. ohľadom farieb, veľkosti písma, rozloženia stránky) a optimalizácia používania Webovej stránky (funkčné/preferenčné cookies)
 • vedenie anonymných štatistík o tom, ako sa web používa (analytické a výkonové súbory cookie)
 • zobrazovanie a zobrazovanie reklám, obmedzovanie počtu zobrazovaných reklám a ignorovanie reklám, ktoré si užívateľ neželá vidieť, meranie efektivity reklám, ako aj personalizácia reklám, tj skúmanie charakteristík správania sa návštevníkov Webovej stránky prostredníctvom anonymnej analýzy svojich aktivít (napr. opakované návštevy konkrétnych webových stránok, kľúčové slová atď.), aby si vytvorili svoj profil a poskytli im reklamy prispôsobené ich očakávaným záujmom, a to aj pri návšteve iných webových stránok v reklamnej sieti Google Ireland Ltd. a Meta Platforms Ireland Ltd. (marketingové a reklamné súbory cookie a sociálne siete)

Kontrola v najobľúbenejších webových prehliadačoch, ktoré Cookies (vrátane doby prevádzky Cookies a ich poskytovateľa) v súčasnosti Webová stránka odosiela, je možná nasledujúcim spôsobom:

 • V prehliadači Chrome: (1) v paneli s adresou kliknite na ikonu zámku vľavo, (2) prejdite na kartu „Cookies“.
 • Vo Firefoxe: (1) v paneli s adresou kliknite na ikonu štítu vľavo, (2) prejdite na kartu „Povolené“ alebo „Blokované“, (3) kliknite na „Súbory cookie sledovania viacerých stránok“, „ Sledovače sociálnych sietí“ alebo „Obsah s prvkami sledovania“
 • V programe Internet Explorer: (1) kliknite na ponuku „Nástroje“, (2) prejdite na kartu „Možnosti siete Internet“, (3) prejdite na kartu „Všeobecné“, (4) prejdite na kartu „Nastavenia“, ( 5) kliknite na „Zobraziť súbory“
 • V prehliadači Opera: (1) v paneli s adresou kliknite na ikonu zámku vľavo, (2) prejdite na kartu „Cookies“.
 • v prehliadači Safari: (1) kliknite na ponuku „Predvoľby“, (2) prejdite na kartu „Ochrana osobných údajov“, (3) kliknite na pole „Spravovať údaje webových stránok“
 • Bez ohľadu na prehliadač, pomocou dostupných nástrojov, napr. na: https://www.cookiemetrix.com/ alebo: https://www.cookie-checker.com/

Väčšina webových prehliadačov dostupných na trhu štandardne akceptuje súbory cookie. Každý má možnosť upresniť podmienky používania cookies pomocou nastavenia vlastného webového prehliadača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania cookies – v druhom prípade to však môže ovplyvniť niektoré funkcionality Webovej stránky.

Nastavenia webového prehliadača v oblasti Cookies sú dôležité z hľadiska súhlasu s používaním Cookies našou Webovou stránkou – v súlade s predpismi môže byť takýto súhlas vyjadrený aj prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Podrobné informácie o zmene nastavení súborov cookie a ich samoodstránení v najpopulárnejších webových prehliadačoch sú k dispozícii v sekcii pomocníka webového prehliadača a na nasledujúcich webových stránkach (stačí kliknúť na odkaz):

v prehliadači Chrome
v prehliadači Firefox
v prehliadači Internet Explorer
v prehliadači Opera
v prehliadači Safari
v prehliadači Microsoft Edge

Správca môže používať služby Google Analytics a Universal Analytics na webovej stránke poskytovanej spoločnosťou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Tieto služby pomáhajú Správcovi viesť štatistiky a analyzovať návštevnosť Webovej stránky. Zhromaždené údaje sa spracúvajú v rámci vyššie uvedených služieb na vytváranie štatistík, ktoré sú užitočné pri správe webovej stránky a analýze návštevnosti webovej stránky. Tieto údaje sú agregované. Správca prostredníctvom vyššie uvedených služieb na Webovej stránke zhromažďuje údaje, ako sú zdroje a médium získavania návštevníkov na Webovej stránke a spôsob ich správania sa na Webovej stránke, informácie o zariadeniach a prehliadačoch, z ktorých web navštevujú, IP a doména. , geografické údaje a demografické údaje (vek, pohlavie) a záujmy.

Danému človeku je možné jednoducho zablokovať zdieľanie informácií o svojej aktivite na Webovej stránke pomocou Google Analytics – na tento účel si môžete napríklad nainštalovať doplnok prehliadača od spoločnosti Google Ireland Ltd. dostupný tu: https:/ /tools.google.com / dlpage / gaoptout?hl = en

Vzhľadom na možnosť, že správca môže
na webovej stránke využívať reklamné a analytické služby poskytované spoločnosťou Google Ireland Ltd., správca uvádza, že úplné informácie o pravidlách spracovania údajov osôb navštevujúcich webové stránky (vrátane informácií uložených v súboroch cookie) spoločnosťou Google Ireland Ltd. nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služieb Google dostupných na nasledujúcej adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca vám odporúča, aby ste si po návšteve iných webových stránok prečítali zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú tam uvedené. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na túto Webovú stránku správcu a osobné údaje spracúvané v súvislosti s jej používaním.

To top